Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Tottis Studio HuiKee Oy 1.1.2021

1. Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Tottisstudiohuikee.fi asiakkaiden henkilötietoja kerätään asiakasrekisteriin rekisteröitymisen ja tilaamisen yhteydessä. Tietosuojarekisteriselosteesta selviää, mihin tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään.

1.1. Rekisterinpitäjä

Tottis Studio HuiKee Oy (y-tunnus: 3105088-7)
Telkkistentie 6
70460 Kuopio
FINLAND

1.2. Rekisteriasioista vastaava

Tottis Studio HuiKee Oy
Telkkistentie 6
70460 Kuopio
FINLAND
045-1225779 / 0400-761255
tottisstudiohuikee(at)gmail.com

1.3. Rekisterin nimi

Tottisstudiohuikee.fi asiakasrekisteri

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Kuluttajan henkilötietoja Tottisstudiohuikee.fi:ssä käytetään.
Tottisstudiohuikee.fi:n asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, hallinnointiin, yhteydenottojen hoitamiseksi, kurssi-ilmoittautumisten vastaanottoon, tilattujen tuotteiden toimittamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä palvelujen kehittämiseen kuten verkkopalvelut. 
Oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi kirjanpitolaki, tuotevastuu, tuoteturvallisuus ja henkilötietojen suojaus. 
Tietoja käsitellään asiakkaan ja Tottisstudiohuikee.fi:n väliseen asiakassuhteeseen perustuen.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietoja voidaan käyttää Tottisstudiohuikee.fi:n asiakasviestintään ja markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramainonta, etämyynti ja muu suoramarkkinointi sekä markkina- ja mielipidetutkimukset. 

1.5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterin muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti:
1) Verkkokaupan asiakkaiden yksilöintitiedot: asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on täyttänyt Tottisstudiohuikee.fi-sivuston asiakkaaksi rekisteröityessään. Pakollisia tietoja ovat etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, käyttäjätunnus ja salasana.
2) Tiedot Tottisstudiohuikee.fi:n verkkokaupan asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.
3) Sähköisen uutiskirjeen tilaajat
4) Kursseille ilmoittautuneet- ja kurssin ostaneet henkilöt.

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten: nimi, osoite, puhelin, sähköposti, asiakasnumero, maksuhistoria, ostohistoria (hinnat, alennukset sekä tilatut tuotteet) toimitustiedot (esim. toimitustapa ja -osoite) muut asiakkaan antamat tiedot sekä suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Tottisstudiohuikee.fi:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakkuussuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista tai asiakkaan tekemistä muutoksista. Asiakassuhde syntyy, kun 
1) asiakas rekisteröityy verkkokaupan asiakkaaksi tai
2) tilaa tavaraa
3) tilaa sähköisen uutiskirjeen
4) ilmoittautuu kursseille.
Asiakkaan nimi- ja osoitetietoja päivitetään tarvittaessa myös ulkopuolisista rekistereistä. Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella.

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tottisstudiohuikee.fi ei luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille, kuin sellaisissa tilanteissa, joissa se on ostotapahtuman toimittamiseksi välttämätöntä.
Tällaisia palveluntarjoajia ovat
– Maksupalveluntarjoajat. Asiakas voi valita verkkokaupassa maksaessaan Klarna Checkout -palvelusta sopivan vaihtoehdon kuten verkkopankkimaksun tai laskun.
– Kuljetusliikkeet. Tilaukset toimittaa Posti.

Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan Tottisstudiohuikee.fi:n omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tottisstudiohuikee.fi käyttää asiakastietoja ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja ainoastaan omassa toiminnassaan eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle.
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

1.8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin se on palvelun tuottamisen tai lakisääteisten velvollisuuksien mukaan tarpeellista. Mm. kirjanpitolaki vaatii tietoja säilytettävän tietyn ajan. 

1.9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tottisstudiohuikee.fi:n asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

1.10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

1.11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

1.12. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi. Rekisteröitynyt asiakas voi myös korjata itse tietojaan kirjautumalla tietoihinsa rekisterinpitäjän verkkopalvelussa.

1.13. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja muuten

Asiakkaalla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Suoramarkkinointi- ja suoramarkkinointitarkoituksessa suoritettu henkilötietojen käsittely sekä käsittely markkina- ja mielipidetutkimuksia varten lopetetaan vastustamisoikeuden käyttämisen jälkeen.

Asiakkaalla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä.

Suoramarkkinointikiellon voi ilmoittaa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. 

Mikäli asiakas haluaa vastustaa tietojen käsittelyä myös muutoin kuin suoramarkkinointiin, tulee pyyntö esittää edellä 1.10.-kohdassa kuvatun mukaisesti. 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

1.14. Oikeuksien käyttö

Oikeuksien käyttöä koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti, ja sen tulee olla allekirjoitettu. Vaihtoehtoisesti pyynnön voi tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröidyltä lisätietoja henkilöllisyyden vahvistamiseksi.

Jos asiakkaan pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia ja kohtuuttomia (esim. edellisestä pyynnöstä saada pääsy tietoihin on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi) rekisterinpitäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus pyynnön toteuttamisesta.

2. Oikeus muutoksiin

Tottisstudiohuikee.fi pidättää oikeuden muutoksiin tietosuojaselosteessa. Kaikissa yksityisyyteen, tähän selosteeseen ja tietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä tottisstudiohuikee(at)gmail.com